Duurzaamheid

Het team “duurzaamheid” binnen inDUfed begeleidt haar leden in hun vragen, uitdagingen en denkoefeningen rond duurzaamheid van haar producten en dit zowel in het productiestadium, het gebruik als de recyclage op het einde van de levensduur.  

Onder andere de volgende thema’s worden gevolgd en geanalyseerd in functie van de deelsectoren en in functie van de specifieke situatie van de leden, dit zowel op regionaal, federaal, en Europees niveau:

  • Energie: vragen over de energiekost en de bescherming van de competitiviteit van de bedrijven, de bevoorradingszekerheid, energie-efficiëntie via de Waalse sectorconvenanten (AdB) of de Vlaamse energiebeleidsovereenkomsten (EBO), de (lokale) productie van (hernieuwbare) energie,…
  • Klimaat : het systeem van emissiehandel (EU ETS), de koolstoftaks, de vermindering van de CO2-uitstoot,…
  • Milieu : de reglementering en de aanpassingen van de verplichtingen in verband met luchtemissies, waterlozingen, bodem en afvalbeheer, de verplichtingen in de het kader van de milieuvergunningen en de bijhorende rapporteringen,…
  • Circulaire economie : de opvolging van de recyclageketen gaande van de inzameling, sortering en recyclage van glas, papier en karton. De plannen rond circulaire economie die in de verschillende gewesten ontwikkeld worden.
  • Productbeleid : de promotie van glas-, papier- en kartonproducten, de opvolging van de normen en eisen voor de verpakkingen bestemd voor voedselcontact (food contact), het gebruik van chemische producten (REACH),…
  • Veiligheid : de creatie van een netwerk tussen de leden met de bedoeling om goede praktijken met betrekking tot veiligheid op een industriële site uit te wisselen.

De informatie en analyses worden met de leden gedeeld onder de vorm van nota’s, standpunten of via thematische commissies die hetzij op regelmatige basis samenkomen of ad hoc in functie van de actualiteit.

inDUfed is de gesprekspartner van de sector voor de regionale en federale overheden, verdedigt de visie en belangen van de leden en faciliteert zo verdere stappen naar een nog duurzamere glas-en papier-& kartonsector in België.