Wie zijn we?

Een efficiënte organisatie ten dienste van duurzame en innovatieve bedrijfssectoren

InDUfed is een platform dat sinds 2018 drie sectoren verenigt, zijnde: COBELPA (Vereniging van de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton), FETRA (Federatie der papier- en kartonverwerkende bedrijven) en VGI (Verbond van de Glasindustrie). Zo versterkt InDUfed de competitiviteit van de bedrijven binnen de drie sectoren. 

InDUfed is een platform dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de leden versterkt. De expertise en kennis van de verschillende teams worden samengebracht zowel op het gebied van sociale dossiers als op het gebied van milieu en energie. Deze bevoegdheidsdomeinen vormen de kern van de duurzaamheidsstrategie zowel van de producten zelf van de drie sectoren als van hun productie-en transformatieprocessen.

COBELPA

COBELPA, de Vereniging van de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton (PC 129 en PC 221), werd opgericht in 1940 en heeft als opdracht de algemene belangen van de sector in de ruime zin van het woord te behartigen, de economische expansie van de sector te bevorderen en haar leden een kwalitatief hoogwaardige service te bieden. COBELPA vervult hierbij  de rol als woordvoerder van de sector bij de diverse federale en gewestelijke overheden van ons land, bij de vakbonden van de sector en bij de gewestelijke, federale en internationale werkgeversverenigingen. COBELPA heeft eveneens als opdracht het imago van de papierindustrie in ons land te verbeteren via informatie-en sensibiliseringscampagnes met een toekomstgerichte en proactieve visie.

FETRA

FETRA is de Belgische beroepsfederatie van de papier-en kartonbewerkende bedrijven (PC 136 en PC 222) en werd opgericht in 1946. Zij vertegenwoordigt ongeveer 80% van de omzet van de sector. FETRA is de officiële woordvoerder van de Belgische papier-en kartonbewerkende sector bij de Europese, federale, regionale en lokale autoriteiten, en andere belangenverenigingen. FETRA informeert en adviseert haar leden over de vragen van alle waard waarmee ze worden geconfronteerd: sociale-, economische-, milieu-, energie aangelegenheden, enz. 

VGI

Opgericht in 1947, groepeert het Verbond van de Glasindustrie (VGI) de Belgische ondernemingen, die op industriële schaal glas produceren en/of verwerken: zowel vlakglas (bouw-en automobielnijverheid), holglas (flessen, tafelglas, flacons), als speciaal glas (glasvezels, cellulair glas, glaswol, zonne-energie, …). De sector omvat in België een tiental glasproductiebedrijven en een dertigtal bedrijven die zich toeleggen op de verwerking van glas. Innovatie en export zijn twee kenmerken van de Belgische glasindustrie.