Akoestiek

Te veel lawaai?

BINNENCOMFORT DANKZIJ HET GLAS

De glasindustrie steunt volmondig een akoestisch isolatieprogramma op touw te zetten, een samenwerkingsverband tussen de Federale Overheid en de Gewesten, voor de bestrijding van het geluidshinder aan de rand van Brussels Airport.

De akoestische isolatie van de woningen, in het bijzonder van de leefruimtes en van de slaapkamers, kan het comfort van de bewoners en de activiteit van een luchthaven met elkaar verzoenen. Luik en Charleroi hebben dat reeds een tijdje geleden begrepen.

De Belgische glasfabrikanten kunnen daartoe technische oplossingen bieden: gelaagde akoestische beglazingen en een uitgebreid gamma isolatiematerialen als glaswol en cellulair glas voor een performante isolatie van muren, gevels, daken, wanden, en zo meer.

Leefmilieu Brussel, de Brusselse overheidsdienst voor milieu en energie, schat dat 5,1% van de bevolking van de hoofdstad overdag en ‘s nachts wordt blootgesteld aan een geluidsniveau van 55 decibels (dB(A)) ten gevolge van vliegtuigen. Akoestische beglazingen kunnen gemakkelijk de geluidsoverlast met een goede 40-tal decibels verminderen en zo het geluidsniveau binnenin de woningen op een zeer comfortabel niveau brengen.

Concreet verwijst de FOD Volksgezondheid naar de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die heeft vastgesteld dat bij (plotselinge) geluiden luider dan 30 dB(A) de slaapkwaliteit vermindert: men slaapt slechter, draait om, wordt half wakker, soms zonder dit te merken. Bij een plotseling geluid boven 40 dB(A) kan men wakker worden en bij continue geluiden met een gemiddelde van 50 dB(A) kunnen gezondheidseffecten optreden, zoals een verhoogde bloeddruk. Geluid met een gemiddeld niveau boven 55 dB(A) wordt door de WHO als gevaarlijk voor de volksgezondheid beschouwd, omdat dit een zwaar verstoorde nachtrust veroorzaakt, en een verhoogde kans op de ontwikkeling van cardiovasculaire ziektes, zoals een hoge bloeddruk en een vernauwing van de kransslagaders, wat kan leiden tot een hartinfarct. De WHO beveelt dan ook aan om het nachtlawaai te beperken tot 40 dB(A). Deze grenswaarde geldt als aanbeveling voor overheden om woonomgevingen leefbaarder te maken.

Een akoestische beglazing verzwakt tot vier maal de geluidshinder t.o.v. een gewone dubbele beglazing!

Een ambitieus plan op gebied van akoestische isolatie is mogelijk, als de politieke wil er is. Dit betekent dat de nodig financiële middelen moeten vrij gemaakt worden en de reglementering op gebied van urbanisatie en mede-eigendom aangepast, in het bijzonder in de stad waar dat vaak zorgt voor een belemmering op gebied van het renoveren van appartementencomplexen.

Gezien het akoestisch isoleren van een wand, en zeker van een beglazing, in de meeste gevallen gepaard gaat met een betere thermische isolatie, kan dit plan – hopelijk ambitieus – leiden tot een dubbelslag en zo in hoge mate bijdragen tot het verbeteren van de energetische prestatie van het gebouwenpark. Ook kan zonder probleem de esthetiek van geklasseerde gebouwen behouden blijven door het gebruik van akoestisch beglazing speciaal aangepast aan het erfgoed.