Milieuzorgsystemen

De milieuzorgsystemen (MZS) vormen een geheel aan beheers- en organisatiemethoden van een bedrijf met de bedoeling om op een systematische manier de impact van de bedrijfsactiviteiten op het milieu in overweging te nemen, te evalueren en te verminderen. Er bestaan twee referenties
waarin de eisen beschreven zijn voor milieuzorgsystemen : de ISO-norm 14001 en het Europees milieubeheer- en milieuauditsysteem EMAS (Environmental Management and Audit System). Dit tweede referentiesysteem voor certificering behelst dat men zich nauwgezet houdt aan de wetgeving terzake en jaarlijks een gedetailleerd rapport publiceert over de impact van het bedrijf op het milieu. Deze milieuzorgsystemen toepassen, vergt onderandere een zware inspanning vanwege de bedrijven, zowel financieel als op het vlak van human resources. Om het certificaat te behouden, moet men permanent vooruitgang boeken. Dit vertaalt zich eveneens in een globale bewustwording binnen de onderneming van het feit dat interactie tussen bedrijf en leefmilieu zeer belangrijk is. Door deze systemen dragen alle medewerkers van het bedrijf ertoe bij dat men efficiënter en milieubewuster produceert en dus ook de ecologische voetafdruk van het bedrijf beperkt.
In 2010 werd 82 % van de Belgische papierproductie gerealiseerd in bedrijven die een milieuzorgsysteem ingevoerd hadden.
Dit voluntarisme van de sector overstijgt de wettelijke vereisten betreffende geïntegreerd milieubeheer. De hele papiersector moet inderdaad in overeenstemming zijn met de Richtlijn betreffende industriële emissies. Dit houdt in dat men een beroep doet op de beste beschikbare technologieën
om de vastgelegde normen te halen. Van alle bedrijven worden zowel hun ecologische prestaties als hun emissies gepubliceerd in het E-PRTR (Europees Register betreffende de Uitstoot en Overbrenging van Verontreinigende Stoffen).